Podmínky pobytu v Centru

Provozní řád Centra Šťastné dítě, o.s.

 

1.    Centrum Šťastné dítě je občanské sdružení sídlící na adrese Lorencova 5424 ve Zlíně. Klade si za cíl podporovat a rozvíjet zdravé sociální a citové vztahy nejen mezi dětmi a jejich rodiči, ale i mezi společností celkovou.

2.    Centrum slouží k setkávání a sdružování dětí školního i předškolního věku,dětí a rodičů,dospělých a seniorů.Celé setkávající společnosti nabízí navazovat nová přátelství, získat nové zkušenosti, pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci.Předškolní děti si zde za přítomnosti maminky mohou zvyknout na nové prostředí i nové kamarády.

3.    Každý účastník Centra se zapíše do návštěvní knihy a zaplatí na recepci daný poplatek.

4.    V Centru je zakázáno kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky.

5.    Jídlo a pití mohou děti konzumovat jen u stolu. Pokud je dítě s rodičem, zodpovídá za něj rodič. Pokud ne, postará se o dítě pečovatel Centra.

6.    Jídlo pro dítě bez rodiče musí být opatřeno jménem dítěte a z domu přineseno v uzavřeném obalu.Nesmí být skladováno do dalšího dne. Každý návštěvník konzumuje své jídlo a pití.

7.    Návštěvníkům Centra nabízíme možnost občerstvení. Zaměstnanci Centra Vám za malý poplatek uvaří kávu,čaj...

8.    Dbejte na bezpečnost dětí,je zakázáno nechávat horké nápoje  bez dozoru a v blízkosti dětí.

9.    Ten kdo za dítě zodpovídá v Centru, doprovází dítě na toaletu a je povinen tuto zkontrolovat a je-li třeba uvést ji do čistého stavu. Prosím, udržujte čistotu.

10.  Prosím,buďte tolerantní k vzájemnému poznávání dětí. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

11.  Návštěvníci jsou povini respektovat a dodržovat řád Centra a pokynů zaměstnanců, kteří jsou zodpovědni za jeho provoz.

12.  S případnými komplikacemi a problémy se prosím obracejte na vedení Centra.

13.  Vítáme Vaše nápady a připomínky pro zlepšení chodu Centra.

14.  Všechny děti musí být doprovázeny do Centra  zodpovědnou dospělou osobou starší 18 – ti let, která za ně plně zodpovídá do předání vychovateli Centra.Stejně funguje předávání dětí z Centra rodičum, či pověřeným osobám . Rozhodující čas předání je uveden v návštěvní knize Centra.

15.  Ten, kdo dítě vyzvedává musí být uveden jako vyzvedávající osoba v kartě dítěte. Personál Centra je oprávněn u vyzvedávající osoby ověřit totožnost dle jeho osobního dokladu.

16.  Za děti, které zůstanou v centru na hlídání zodpovídájí vychovatelé Centra.Děti jsou povinné bez výhrad dbát pokynů vychovatelů Centra.

17.  Za úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním, plně zodpovídá doprovázející osoba.

18.  Personál Centra musí informován o veškerých úrazech a nehodách a to musí být zapsáno v kartě dítěte.

19.  V areálu je zakázáno kouřit.

20.  Vedení sdružení není zodpovědno  za ztrátu,krádež,  nebo škodu na movitém majetku během pobytu návštěvníků v Centru.

21.  Vedení sdružení si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

22.  Každý návštěvník  je povinen zapsat své jméno, příjmení a časy příchodu a odchodu do návštěvní knihy. Podpisem  v knize zároveň stvrzuje své seznámení a souhlas s provozním řádem Centra.

23.  Návštěvníci Centra jsou povinni se chovat ohleduplně k ostatním  návštěvníkům a šetrně zacházet s vybavením Centra. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům, nebo škodu vzniklou na vybavení Centra .

24.  Do Centra mají zákaz vstupu návštěvníci ve špinavém, nebo zapáchajícím oblečení a osoby pod vlivem návykových látek.

25.  Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí  personálu v rámci Centra. Personál Centra je oprávněn z prostor Centra vykázat osoby agresivní nebo obtěžující ostatní návštěvníky Centra.

26.   Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění. Dále jsou povinní ohlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte, ale i případné změny ( např. zdravotní poj., telefonních čísel na rodiče, ...)Děti musí být řádně očkované.

 

  • Práva rodičů:

-        diskrétnost a ochrana informací, týkající se jejich osobního a rodinného života

-        konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s vychovatelem Centra

-        přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu Centra

-        projevit taktní formou připomínky k provozu Centra

 

  • Práva dětí:

-        aby mu společností byla poskytnuta ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky či psychicky zranit)

-        být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

-        na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho,kdo se jej zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení za strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku)

-        být respektováno jako jedinec  s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu(právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod. Právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo si hrát, právo na soukromí)

-        být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život(právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním způsobem...)

 

  • Práva vychovatelů:

-        mají právo sdělit rodičům informaci o chování jejich dítěte

-        vyjádřit se k momentálním zdravotním problémům dítěte

-        informovat rodiče o možnosti a vhodnosti navštívit s dítětem logopeda či jiného odborníka

-        má právo požádat rodiče o sjednání nápravy za škodu způsobenou jejich dítětem

 

Povinností všech návštěvníků Centra je dodržovat tento provozní řád.