Povinnosti rodičů dětí v dětské skupině


1.    Pravidlo dodržování provozní doby
a)    rodiče dodržují provozní dobu DS,
b)    službu DS může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, které má nasmlouvané ve Smlouvě,
c)    rodič dítěte má povinnost vodit své dítě do DS ve stanoveném čase a v dohodnutém čase je vyzvedávat buď sám, nebo prostřednictvím jiné osoby jím předem pověřené a určené v Evidenčním listu; mimořádné změny rodič předem nahlásí.

2.    Pravidlo dodržování termínu plateb
a)    rodič má povinnost hradit stanovenou cenu na služby DS a stravu v daném termínu; pokud rodič nezaplatí úhradu za poskytované služby v termínu i přes písemné upozornění, poskytovatel může ukončit Smlouvu.

3.    Pravidlo pro odhlašování a přihlašování služby
a)    rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v DS nejméně 1 den předem - pokud ví, že následující den nebude dítě přítomno, musí toto sdělit pečujícím osobám DS,
b)    pokud dítě náhle onemocní, je rodič opět povinen omluvit nepřítomnost dítěte co nejdříve,
c)    stravu je nutno odhlásit den předem do 18:00 telefonicky na telefonním čísle zařízení, popř. e-mailem na adrese stastnedite12@gmai.com , první neodhlášený stravovací den si může uživatel stravu vyzvednout, ale je povinen ji uhradit dle platného ceníku,
d)    při přihlášení dítěte opět po nemoci nebo jiném přerušení služby opětovně platí předchozí pravidla,
e)    absence dítěte v DS po dobu delší než 1 týden bez jeho omluvy rodičem je považována za porušení pravidel provozu.

4.    Povinností rodiče je přivést dítě do DS pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekčním, respiračním nebo střevním onemocněním).
5.    Rodič je povinen neprodleně nahlásit změny zásadních údajů uvedených v Evidenčním listu.