Postup přijetí dítěte do dětské skupiny

Přijetí dítěte do DS

1.    Rodič dítěte, který chce využívat služby DS, podává vyplněnou „Žádost o umístění dítěte v Dětské skupině Šťastné dítě“ (dale jen „Žádost”) na předepsaném formuláři a to ředitelce CENTRA ŠŤASTNÉ DÍTĚ nebo zaměstnancům centra.
2.    Přílohou Žádosti je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení o pravidelném očkování dítěte (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) – „Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do Dětské skupiny Šťastné dítě”.
3.    Děti jsou do DS přijímány zpravidla na dobu jednoho roku, od září do srpna následujícího
roku. V případě potřeby a volné kapacity, může být dítě přijato do DS i mimořádně v průběhu roku.
4.    V případě, že bude Žádostí více, než je kapacita zařízení, budou Žádosti a jejich výběr posouzen výběrovou komisí na základě Hodnotících kritérií (věk dítěte, pořadí přihlášení).
5.    Další povinnou přílohou Žádosti je vyplněný „Evidenční list dítěte – Dětské skupiny Šťastné dítě“ (dále jen „Evidenční list“). Rodič je povinen v Evidenčním listě uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na oba rodiče (popřípadě na rodičem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v DS na uvedených telefonních číslech k zastižení.
6.    Rodič je povinen podepsat Smlouvu.
7.    Rodič je povinen se seznámit s Vnitřními pravidly a jejich vědomost potvrdit spolu s podpisem Žádosti a podpisem Smlouvy, jejíž přílohu Vnitřní pravidla tvoří.