Komu je dětská skupina určena

Dětská skupina Šťastné dítě (dále jen „DS”) je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do DS pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce, anebo opatrovník, nežije-li žádný z rodičů nebo není znám, (dále jen „rodič”) je zaměstnán/studuje/podniká/je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS. Doložení dokladů výše uvedeného:

 

Doklad  u  zaměstnaného  rodiče:  dokument  o  pracovněprávním  vztahu  (potvrzení

 • zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu, pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).
 • Doklad u rodiče vykonávajícího podnikatelskou činnost: potvrzení příslušené správy sociálního zabezpečení o úhradách odvodů na sociální pojištění.
 • Doklad u nezaměstnaného rodiče: potvrzení z úřadu práce o zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Doklad u rodiče, který je žákem či studentem: potvrzení školy.

V případě jakékoli změny je rodič povinen tuto změnu ihned hlásit a aktualizovat doložení dokladu.

 

 1. DS je určena pro děti od 3 let do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
 2. Služba je poskytována ode dne 2. 1. 2017, v pracovní dny v době od 7.30 do 15.00 hodin.
 3. Dítě může navštěvovat DS buď celodenně (min. 6 hodin), nebo ve zkrácené denní době, (tzv. půlden = min. 3 hodiny, pozn.: 1 hodina = 60 min.). V případě výjezdu na více dní v rámci programu DS se stále započítává 1 den jako max. 2 půldny (nikdy více).
 4. Konkrétní rozsah využívání služby je dále upraven ve „Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Šťastné dítě“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi rodičem a provozovatelem/zřizovatelem služby, tj. CENTREM ŠŤASTNÉ DÍTĚ, z.s.
 5. Provozní doba DS může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu je rodič v co možném nejkratším termínu podrobně informován.
 6. Personál DS tvoří pracovníci s odbornou způsobilosti dle zákona o dětských skupinách. Organizačně spadá DS a její personál pod CENTRUM ŠŤASTNÉ DÍTĚ, z.s.
 7. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).
 8. Odpovědnost za újmu způsobenou dítětem při jeho pobytu v DS se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti provozovatele DS.
 9. Ve všech prostorách DS i přilehlých prostorách platí pro zaměstnance DS i rodiče dětí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek.